MEMBERS OF THE NAM BRANCH

Subbu.jpg

Dr. D. Bala Subrahamanyam

Ph.: +91-471-2563734

E-mail: db_subrahamanyam [at] vssc [dot] gov [dot] in

Siji.jpg

Dr. S. Sijikumar

Ph.: +91-471-2562553

E-mail: s_sijikumar [at] vssc [dot] gov [dot] in

Uma.jpg

Dr. K. N. Uma

Ph.: +91-471-2562157

E-mail: uma_kn [at] vssc [dot] gov [dot] in

Nalini.jpeg

Ms. Nalini K.

Ph.: +91-471-2563840

E-mail: k_nalini [at] vssc [dot] gov [dot] in

Freddy.jpg

Mr. Freddy P. Paul

Ph.: +91-471-2563840

E-mail: freddy_paul [at] vssc [dot] gov [dot] in

Roshny.jpg

Ms. Roshny S.

Ph.: +91-471-2562109

E-mail: roshni_s [at] vssc [dot] gov [dot] in

Anjumol.jpg

Ms. Anjumol Raju

Ph.: +91-471-2563840

E-mail: anju_mol [at] vssc [dot] gov [dot] in